Algemene Reparatievoorwaarden KEBE Repair + Service BV

Algemene Reparatievoorwaarden, toepasselijk in gevallen waarin KEBE Repair + Service BV (hierna te noemen ‘KEBE’) als reparateur van elektronica (hierna te noemen ‘het product’) optreedt. KEBE is gevestigd in de Avignonlaan 16, 5627 GA Eindhoven en is bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 62313347.

ALGEMENE BEPALINGEN

1. Reparatie aanmelden
1.1. Indien de klant de benodigde gegevens niet juist of onvolledig aanlevert, heeft KEBE het recht de aanmelding niet in behandeling te nemen of extra kosten in rekening te brengen.
1.2. Bij reparaties wordt uitgegaan van de klachten die op de afgiftebon zijn omschreven.

2. Prijs
2.1. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van ‘het aantal arbeidsuren, de voorrijkosten, de ophaal- en terugbezorgkosten, de kosten van de gebruikte materialen, de verzend- en administratiekosten en de kosten gemaakt door derden, alles inclusief BTW.
2.2. Onderzoekskosten dienen, tenzij anders overeengekomen, voorafgaand aan de reparatie voldaan te worden, en worden bij reparatie van het product achteraf in mindering gebracht.

3. Afgiftebon
3.1. De afgiftebon vermeldt in ieder geval de klacht van het product zoals door de klant opgegeven is.

4. Stoppen of doorgaan
4.1. Als blijkt dat de vastgestelde storing niet valt onder de garantievoorwaarden opgesteld door de fabrikant van het product dan zal KEBE de klant eerst voorzien van een prijsopgave, tenzij anders overeengekomen.
4.2. Blijkt na onderzoek het defect een aantoonbare externe oorzaak te hebben denkende aan bijvoorbeeld vocht-, water-, drankschade, ondeskundig of oneigenlijk gebruik van het product en wordt hiervoor een garantie claim door de importeur afgewezen zullen onderzoekskosten in rekening worden gebracht indien de klant niet akkoord gaat met de door KEBE gemaakte prijsopgave.
4.3. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de prijsopgavengrens welke met de klant overeengekomen is, dan wordt aan de klant schriftelijk gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na schriftelijke toestemming van de klant.
4.4. Een prijsopgave heeft een beperkte geldigheidsduur. Deze staat vermeld op het prijsopgave document dat de klant van KEBE ontvangt.  KEBE behoudt het recht om na het verlopen van de geldigheidsduur een nieuwe prijsopgave te maken.
4.5. Een prijsopgave dient schriftelijk beantwoord te worden en is onherroepelijk, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.6. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door KEBE en betaalt dan de onderzoekskosten zoals vermeld op de afgiftebon en indien van toepassing transport- en/of voorrijkosten. KEBE stelt vervolgens het product weer ter beschikking aan de klant in de staat waarin hij het heeft ontvangen, voor zover dat mogelijk is.
4.7. Indien de reparatie door derden moet worden uitgevoerd, dan wel levering van onderdelen door derden reparatie onmogelijk maakt binnen de opgegeven tijd, dan wordt de klant hiervan vooraf op de hoogte gebracht en kan deze KEBE niet houden aan de opgegeven reparatietijd. Het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
4.8. Indien klant niet akkoord gaat met de prijsopgave dan is KEBE gerechtigd het product tegen onderzoekskosten aan de klant te retourneren.
4.9. Indien na drie achtereenvolgende schriftelijke prijsopgaves gedurende een periode van drie maanden, de klant heeft nagelaten te reageren, is KEBE bevoegd het product of onderdelen van het product te verkopen en het hem verschuldigde bedrag op de opbrengst te verhalen.
4.10. Voor het maken van een reguliere prijsopgave (geen mengtafels, geen plasma-TV, geen water/vochtschade of blikseminslag) hanteren wij een vergoeding van € 45,00 ex. BTW (€ 54,45 incl. BTW).
4.11. Voor het maken van een prijsopgave van mengtafels, plasma-TV’s of bij water/vochtschade of blikseminslag hanteren wij een vergoeding van € 90,00 ex. BTW (€ 108,90 incl. BTW).

5. Vervangend product
5.1. Partijen regelen onderling of en onder welke voorwaarden de klant de beschikking krijgt over een vervangend product tijdens de duur van de reparatie.

6. Kwaliteit
6.1. Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt bij de reparatie gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of, wanneer dit met betrekking tot een dergelijk product gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf verzoekt, stelt KEBE de vervangen onderdelen, met uitzondering van de geruilde onderdelen, ter beschikking aan de klant.
6.2. Een reparatie zal op zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat daarna weer volledig voldoet aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften.
6.3. Na de reparatie ontvangt de klant een reparatiebon met daarop een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden.

7. Transport
7.1. KEBE is niet aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires, alsmede voor schade daaraan, ontstaan vooraf aan het tijdstip van afgifte alsmede vanaf het moment dat product de werkplaats weer verlaat.
7.2 Bij het ophalen en/of retour ontvangen dient het product op compleetheid en uiterlijke schade te worden gecontroleerd. In geval van schade dient dit direct per E-mail schriftelijk, voorzien van bewijs (foto), binnen 24 uur bij KEBE te worden gemeld.

8. Garantie
8.1. Indien het product wordt aangeboden zonder serienummer of met een niet duidelijk leesbaar serienummer kan het door KEBE niet onder garantie worden afgehandeld. Uitzondering hierop vormen bepaalde producten welke de fabriek zonder serienummer verlaten hebben.
8.2. In het geval er door derden, niet geautoriseerde reparateurs, aan het product is gewerkt vervalt de fabrieksgarantie.
8.3. KEBE geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie, tenzij anders overeengekomen is. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afgifte van het product aan de klant. Op schoonmaak- c.q. onderhoudsbeurten, alsmede op reparaties verricht aan producten met bliksem-, water- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
8.4. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1.2 terugkeren, doet KEBE een opgave van de prijs voor een nieuwe reparatie.
a. Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen die onderdelen die bij de vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.
b. Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorberekend.
c. Het hiervoor bepaalde in dit artikel is niet van toepassing voor zover de klant aanspraak kan maken op ontbinding van de overeenkomst in geval van een ernstige tekortkoming bij een eerdere reparatie.
d. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

9. Niet afgehaalde producten
9.1. Indien na twee achtereenvolgende schriftelijke mededelingen van KEBE aan de klant dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten het product op te halen, is KEBE bevoegd het product of onderdelen van het product te verkopen en het hem verschuldigde op de opbrengst te verhale

10. Levering van accessoires en onderdelen
10.1. Een koopovereenkomst komt eerst tot stand door een schriftelijke bevestiging van de offerte en betalingsafspraak door de klant. Na ontvangst van deze bevestiging is het niet meer mogelijk om te annuleren, tenzij anders overeengekomen. Fouten en vergissingen komen geheel voor risico en rekening van de koper.
10.2. Het minimum orderbedrag bedraagt € 45,00 ex. BTW (€ 54,45 incl. BTW).
10.3. Betaling dient te geschieden binnen 5 dagen na de besteldatum. Indien KEBE uw betaling niet binnen 5 dagen heeft ontvangen wordt de order geannuleerd.
10.4. KEBE voert geaccepteerde bestellingen uit en streeft er naar om bestellingen binnen 10 dagen te leveren, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor late levering veroorzaakt door omstandigheden buiten onze invloedssfeer.
10.5. Goederen welke in backorder (max. 6 maanden) vallen kunnen niet geannuleerd worden, tenzij anders overeengekomen. In het geval dat de bestelde goederen om welke reden dan ook niet leverbaar zijn, zal KEBE de klant daarvan op de hoogte stellen door middel van e-mail (aan het adres geregistreerd bij het bestellen) of per telefoon.
10.6. De bestelde goederen worden na ontvangst van betaling verstuurd aan het adres dat op het moment van bestellen werd geregistreerd. Foutieve gegevens zijn nooit voor rekening van KEBE.
10.7. Het risico van beschadiging en/of vermissing van goederen ligt bij ons tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en ons bekendgemaakte vertegenwoordiger.
10.8. Wij verzenden pas als de gehele bestelling compleet is. Indien het een deelzending wordt zal klant 2 keer de transportkosten betalen.
10.9. Ontbrekende, verkeerd of defect ontvangen goederen dienen binnen 24 uur bij KEBE gemeld te worden. KEBE zal defecte goederen melden bij de leverancier en om vervanging vragen. Wanneer sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd monteren of andere oorzaken die buiten de invloedssfeer van KEBE liggen, komt vervanging te vervallen.
10.10. Goederen welke KEBE speciaal voor de order heeft moeten bestellen kunnen niet retour gezonden worden, tenzij anders overeengekomen.

11. Data
11.1. KEBE behoudt zich het recht voor om het product naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen terug te zetten. Dit kan voor het product betekenen dat data verloren gaat. De klant dient zelf te zorgen voor een back-up en – indien nodig – herstel van de data.
11.2. KEBE is in geen geval aansprakelijk voor het verlies van datagegevens in het product of op bijgevoegde datadragers.

12. Overmacht

12.1. KEBE is niet verantwoordelijk voor de schade aan het product voortkomend uit overmacht situaties zoals inbraak, brand, noodweer, aardbeving,  lekkage en dergelijke.

13. Geschillen
13.1. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd over deze geschillen te oordelen.

13.2. Alle overige geschillen, zullen in afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. KEBE blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
13.3. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat KEBE zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.