Privacyverklaring persoonsgegevens

KEBE Repair + Service2 en DJayService (hierna te noemen ‘KEBE’) gaan zorgvuldig om met uw persoonsgegevens en nemen de verantwoordelijkheid om uw privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Deze privacyverklaring persoonsgegevens is van toepassing op alle diensten die KEBE uitvoert. Deze verklaring beschrijft welke gegevens wij vragen, waarvoor we deze gebruiken en hoe we hiermee omgaan. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening, gaat u akkoord met en conformeert u zich aan de inhoud van deze privacyverklaring persoonsgegevens.

KEBE ziet erop toe dat we uw persoonsgegevens beschermen conform alle relevante wet- en regelgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).

 • We vermelden duidelijk met welke doeleinden we persoonsgegevens verwerken
 • We beperken de verzameling van persoonsgegevens tot het noodzakelijke
 • We treffen passende beveiligingsmaatregelen ter bescherming van persoonsgegevens
 • We eisen dit ook van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken
 • We respecteren uw recht om persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen

De persoonsgegevens waar het om gaat

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten, c.q. wanneer een derde persoon/partij dit voor u/namens u doet, verzoeken wij om enkele relevante persoonsgegevens te verstrekken. Het gaat dan om:

 • Naam- en adresgegevens
 • E-mailadres
 • (mobiel) telefoonnummer
 • Dealergegevens
 • Apparaatgegevens, zoals merk, model/type en serienummer
 • Aankoopbewijs (NB: in sommige gevallen kan het aankoopbewijs herleiden naar uw bankgegevens)
 • Eventueel een polisnummer (in het geval van herstel op kosten van een verzekeraar).

Doeleinden
Deze persoonsgegevens gebruiken wij uitsluitend om u snel en adequaat van dienst te zijn en u goed te kunnen informeren betreffende onze service.

Delen van gegevens
De persoonsgegevens die wij ontvangen, kunnen we delen met relevante derde partijen, die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst, zoals servicepartners, vervoerders, opdrachtgevers en/of autorisatieverstrekkers. Met hen hebben we strikte afspraken om de Europese privacyregels na te leven.

Op onze websites staan social-media-buttons, waarmee de beheerders van deze diensten onder meer persoonsgegevens verzamelen.

Ook onze eigen medewerkers hebben zich gecommitteerd om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en te waarborgen.

Toegang en beheer van persoonsgegevens
Onze websites maken gebruik van een beveiligde verbinding bij verzending van persoonsgegevens. De ontvangen persoonsgegevens, eventuele e-mailberichten of andere correspondentie met betrekking tot de geleverde dienstverlening, slaan wij beveiligd op, mede met het oog op eventuele toekomstige dienstverleningen. KEBE biedt haar klanten de mogelijkheid tot het inzien en/of aanpassen van zijn/haar persoonsgegevens die op enig moment aan KEBE zijn verstrekt.

Aan elke klant bieden wij altijd de mogelijkheid om zijn/haar persoonsgegevens in te zien en/of direct te laten verwijderen zodra de gegevens niet meer nodig zijn voor de dienstverlening (recht op vergetelheid). NB: eventuele aanspraak op garantie (op de geleverde dienst) zal/ kan na het verwijderen van persoonsgegevens onmogelijk zijn en een significante vertraging betekenen voor een eventuele toekomstige en/of vervolgdienstverlening.

Indien u gebruik wil maken van uw recht op inzien en/of vergetelheid en uw persoonsgegevens wilt laten verwijderen kunt u dit aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen aan administratie@kebe.nl.

Bewaartermijn
Vanaf het laatste contactmoment bewaren wij de persoonsgegevens vijf jaar (behoudens de geldende wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht voor betaalgegevens van zeven jaar).

Veranderingen
Deze privacyverklaring persoonsgegevens is afgestemd op onze huidige dienstverlening. Eventuele toevoegingen, aanpassingen en/of veranderingen van onze dienstverlening kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. KEBE behoudt zich daarom het recht voor om deze verklaring op elk moment en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Meer informatie?
Meer informatie kunt u vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.

KEBE Repair + Service2
Avignonlaan 16
5627 GA Eindhoven
Tel. (+31) 040-24 555 44
info@kebe.nl
KvK 62313347